เกี่ยวกับสำนักงานที่ปรึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  [ปว.(บซ.)] ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 412 Boulevard du Souverain, Brussels, 1150, Belgium เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2532 เพื่อดำเนินภารกิจในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ รวมทั้งสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐโมนาโก และมีเขตอาณาครอบคลุมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรป รวมถึงราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานและให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการดำเนินการตามพันธกรณีหรือความตกลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศในสหภาพยุโรป สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาไทยที่อยู่ในยุโรป ตลอดจนหน่วยงานในสหภาพยุโรปกับหน่วยงานในประเทศไทย เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากยุโรปสู่ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

“เป็นตัวแทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ทำหน้าที่เสนอแนะแนวทางและนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาจากประเทศยุโรป”

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในต่างประเทศของกระทรวง
 2. แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงาน
 3. เฝ้าติดตามและวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในต่างประเทศ และจัดทำรายงานข้อมูลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างประเทศต่อกระทรวง
 4. สร้างเครือข่ายนักวิชาชีพและนักเรียนทุนในต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการสู่ประเทศไทย
 5. แสวงหาความต้องการหรือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างประเทศ
 6. ประสานและบริการจัดการกิจกรรมและความร่วมมือในสังกัดกระทรวง หน่วยงานในต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
 7. ทำหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เข้าร่วมการประชุมเจรจากับหน่วยงานในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 8. สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานไทยทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกัน
 9. ทำหน้าที่เป็น National Contact Point Coordinator ของประเทศไทยเพื่อประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องทุนวิจัยในสหภาพยุโรปยุโรปภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป เช่น Horizon 2020 และ Horizon Europe เป็นต้น

 

การดำเนินงานหลักๆ มีดังนี้

 • เฝ้าติดตาม วิเคราะห์และจัดทำแนวทาง ข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากตัวอย่างความสำเร็จของประเทศในยุโรปเสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมการสร้างความสามารถในการแข่งขันในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า
 • แสวงหาความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย กับหน่วยงานและสมาคม    นักวิชาชีพไทยในประเทศยุโรป และประสานกับหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการผลิต การบริการ การจ้างงาน สังคมและเศรษฐกิจของไทย
 • ทำหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเจรจาที่สนับสนุนการส่งออกโดยมีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องและการทำข้อตกลงระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศในยุโรปและประเทศไทย

 

ที่ผ่านมาสำนักงานที่ปรึกษาฯ ทำงานประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตร ดังนี้

 • สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professionals in European Regions - ATPER)
 • สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม. สป.วท.)
 • ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ประจำ ณ ประเทศในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ รวมทั้งสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐโมนาโก และมีเขตอาณาครอบคลุมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรป รวมถึงราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • โครงการสมองไหลกลับ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ดูแล

 

กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อัครราชทูตที่ปรึกษา (อำนวยการต้น) 1 ตำแหน่ง

 2. ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไป (ลูกจ้างท้องถิ่น) 1 ตำแหน่ง  

การลดอัตรากำลังของสำนักงานที่ปรึกษาฯ ในปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการดำเนินภารกิจ เนื่องด้วยพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวางมากขึ้น (เพิ่มจาก 15 ประเทศในปี พ.ศ. 2541 เป็น 33 ประเทศในปัจจุบัน) ความรับผิดชอบสูงขึ้น ปริมาณงานมากเกินกำลังคน ทำให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสและประโยชน์ของประเทศชาติ เช่น การสร้างความร่วมมือตามกรอบแผนงานการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ประสานงานหลักของไทยไม่สามารถเดินทางมาเจรจาหรือประสานงานกับหน่วยงานของยุโรปได้ทุกครั้ง สำนักงานที่ปรึกษาฯ จึงอาจต้องทำหน้าที่นั้นแทน ต่อมาสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการการดำเนินภารกิจ (ทีมประเทศไทย) ดังนี้

เจ้าหน้าที่โครงการ 

 1. ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการฯ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน วทน.) (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง