ความร่วมมือนอกเหนือจากกรอบทวิภาคี

นอกจากความร่วมมือระดับทวิภาคี ไทยยังมีช่องทางความร่วมมือกับ EU ในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (regional programme) และระดับระหว่างประเทศ (thematic programme)

ความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
The Association of Thai Professionals in Europe (ATPER)

ประวัติสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Thai Professionals in Europe (ATPER) ที่La Préfecture de Police Paris ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.2540 ต่อมามีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “The Association of Thai Professionals in European Region (ATPER)” ในปี 2556 ณ ประเทศฝรั่งเศส

รายชื่อนายกสมาคมฯ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

 • Dr.Thunyasihtj Nimittherapharp, GERMANY (1993-1996)
 • Dr.Anake Kijjoa, PORTUGAL (1996-1999)
 • Dr.Vanee Satrawaha Meisinger, AUSTRIA (1999-2005)
 • Dr.Krisna Rungruangsak-Torrissen, NORWAY (2005-ปัจจุบัน)

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทวีปยุโรปไปสู่ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้ามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ในสาขาต่างๆ เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการศึกษา เป็นต้น
 • การร่วมมือด้านงานวิจัยและการสอนในระดับอุดมศึกษา
 • การให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่างและให้คำปรึกษา ในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์สิทธิมนุษยชน กฎหมายและสิทธิบัตรในยุโรป เป็นต้น
 • การอำนวยความสะดวกในการติดต่อและประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆ ในยุโรปทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

ผลการดำเนินงานของสมาคม (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน)

โครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย มีดังนี้

 • ด้านการเกษตรและประมง: Feed Utilization in Aquatic Animals ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา ม.แม่โจ้ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์
 • จัดตั้งหน่วยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี ม.เกษตรศาสตร์ “การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์” ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 7เรื่อง และ ระดับชาติ 4เรื่อง
 • การศึกษาชีววิทยาของการเคลื่อนฟัน ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล และ ม.สงขลานครินทร์
 • ด้านสิ่งแวดล้อม: Geostatistics ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์  ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ และกรมประมง จ.ภูเก็ต
 • การพัฒนางานออกแบบและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งม.เทคโนโลยีราชมงคล ลานนา จังหวัดเชียงราย
 • โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ระบบควบคุมโครงข่ายประสาท ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาในยุโรป ประเทศฟินแลนด์และประเทศเยอรมนี
 • เข้าร่วมโครงการ Overseas Thai Professionals Roadshow 22 – 26มิถุนายน 2552 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ร่วมวางแผนในการจัด Travel Congress ระหว่าง Societe Odontologique de Paris (Dr. Ngampis Six-Aksornprai) และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นในราวเดือนเมษายน 2553
 • ด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า: Supply chain and logistics management Suranaree University University of the Thai Chamber of Commerce and ATPAC Dr.Jirapha Liangsiri Carlsberg Breweries A/S, Copenhagen, Denmark
 • ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า: Arc Control, Green Energy and Knowledge Transfer ม.ขอนแก่นม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย Dr.Kesorn Pechrach Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom
 • ด้านการเกษตรและประมง: การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ม.เกษตรศาสตร์ (สนับสนุนโดย พว. 2550 – 2553) โดย Dr.Krisna Rungruangsak-Torrissen (นายกสมาคมฯ) Institute of Marine Research, Norway
 • ด้านสิ่งแวดล้อม: Waste minimization program and increase management efficiency for food industry – Improvement in Thai food industry to achieve best practice on green productivity ม. เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่นม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (สนับสนุนโดยสถาบันอาหาร (National Food Institute) 2550 – 2555) โดย Dr. Suporn Koottatep (Freelance Environmentalist)
 • โครงการด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน: Palm Oil Industry Project Faculty of Engineering, Assumption University (50% from Leancom Oy in Finland 2551-2552, 2554-2556) Mr. Wanawit Ahkuputra (รองนายกสมาคมฯ) Privy Consulting, Myrskyluoto Oy, Finland 
 • โครงการอวัยวะเทียม: Energy harvesting and power management systems from piezoelectric materials National Electronics and Computer Technology Center (Nectec) (2553-55) Dr. Kesorn Pechrach (Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom) Dr. Poramate Manoonpong (Bernstein Center for Computational Neuroscience, University of Gottingen, Germany
 • ด้านธุรกิจและการตลาด: Thailand Brand: An Investigation of Thailand as a Nation Brand from the International Perspective Consumers Aged 20-34โดย Dr. Kannika Leelapanyalert (ดร. กรรณิการ์ ลีลาปัญญาเลิศ) Birkbeck College, University of London, United Kingdom 
 • ด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน: Palm oil industry: the treatment of the palm oil mill effluent โดย Mr. Wanawit Ahkuputra (นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองนายกสมาคมฯ) Privy Consulting, Myrskyluoto Oy, Finland 
 • ด้านสิ่งแวดล้อม: Sources of Cadmium and its effect on Finnish environment and food chain โดย Ms. Samrit Luoma (นางสำฤทธิ์ ลัวมา) Geological Survey of Finland, Land Use and Environment Department, Espoo, Finland
 • ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล: Characterization of sex chromosomes and sex determining genes in urochordate Oikopleura dioica โดยDr. Sutada Mungpakdee (ดร. สุทาดา มุ่งภักดี) Sars International Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen, Norway (Moving to Okinawa Institute of Science and Technology, Okinawa, Japan) 
 • ด้านการพิสูจน์อัตตลักษณ์ด้วยดีเอ็นเอ: A simple, robust and very rapid DNA profile crime feasibility using melting analysis โดย Dr. Nittaya Gale (ดร. นิตยา เกล) ATDBio Ltd., School of Chemistry, University of Southampton, UK 
 • ด้านวิศวกรรมการถนอมอาหาร: Heat, mass transfer and airflow in refrigerating equipments: complimentarily between experiment and modeling โดยDr. Onrawee Techasena Laguerre (ดร. อ่อนรวีเตชะเสนา ลาแกร์) Refrigeration Process Engineering Research Unit, Cemagref, France 
 • ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า: Arc Control in Circuit Breakers with low Contact Velocity โดย Dr. Kesorn Pechrach (ดร. เกษร เพ็ชราช) Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom 
 • ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์: Airborne hazardous materials from industrial products โดย รศ.ดร. นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน Dept. Oncology, Rudbeck Laboratory, Uppasala University Hospital, Sweden
 • ด้านการเกษตรและประมง: Ecological Effects on Food Utilization, Trypsin Isozymes, and Performance Qualities of Growth and Maturation in Northeast Arctic Cod 
  (Gadusmorhua L.) โดย Dr. Krisna Rungruangsak-Torrissen และคณะ
 • ด้านเคมีอาหาร: Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Niletilapia (Oreochromisniloticus L.) โดย Sasimanas Unajak และคณะ
 • ด้านสิ่งแวดล้อม: เป็นที่ปรึกษาให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ (KURDI) ร่วมวางแผนศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์โลกร้อนต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดย Dr. Krisna Rungruangsak-Torrissen
 • ด้านการแพทย์: บรรยายพิเศษเรื่อง “Cancer Biomarkers” เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 3 โครงการในหัวข้อเกี่ยวกับ “การสูบบุหรี่ มะเร็งเต้านม อาหารและสุขภาพ” จัดส่งสารสกัดจากควันบุหรี่เพื่อใช้ในการกระตุ้นโมโนไซต์ (เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง) และมาโครฟากจ์ในผู้บริจาคเลือด และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาของ ม.นเรศวร ในปี 2557 โดย ดร. นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน Dept. Oncology, Rudbeck Laboratory, Uppasala University Hospital, Sweden
 • ด้านพลังงานทดแทน: บรรยายพิเศษเรื่อง “3 ขั้นตอนการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้จากประเทศเยอรมนีและยุโรปสู่ประเทศไทย” ณ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ ม.นเรศวร โดย นายศิวานันท์ มิสระ นักวิชาชีพไทยจากสถาบัน Fraunhofer IWES ณ เมือง Kassel ประเทศเยอรมนี
 • ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม: วิทยากรร่วมบรรยายในการประชุมนักวิชาชีพไทย ประจำปี 2555 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย Ms. Samrit Luoma (นางสำฤทธิ์ ลัวมา) Geological Survey of Finland, Land Use and Environment Department, Espoo, Finland และ Mr. Wanawit Ahkuputra (นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองนายกสมาคมฯ) Privy Consulting, Myrskyluoto Oy, Finland
 • ด้านการแพทย์: บรรยายพิเศษเรื่อง “สถิติของโรคมะเร็งในกลุ่มประเทศอาเซียนและเทคโนโลยีตรวจหาเซลส์มะเร็งในระยะเริ่มต้นด้วยสารบ่งชี้ชีวภาพ” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 110 พว. และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตการ “การเขียนโครงการวิจัยและต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระหว่างประเทศ” ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก โดย ดร. นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน Dept. Oncology, Rudbeck Laboratory, Uppasala University Hospital, Sweden
 • ด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านคมนาคมและระบบ
  โลจิสติกส์ และด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์: วิทยากรร่วมบรรยายในการประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโดย ดร. กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์-ทอริสสัน (ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล) ดร. นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) นาย
  ศิวานันท์ มิสระและนางสาวสิริลักษณ์ ภูมิรัตน (ด้านพลังงาน) นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์(ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์) และ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ (ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์)
 • การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER 2015) โดยร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยได้สรุปผลการดำเนินงานของ ATPER ที่ผ่านมา ดังนี้
  • การจัดบรรยายพิเศษต่าง ๆ อาทิ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กรมประมง ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ เป็นต้น
  • การดำเนินโครงการ “Return”ภายใต้ ATPER โดยจัดบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันการศึกษา (ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)
  • การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับ ม.เกษตรศาสตร์และกรมประมง
  • การร่วมมือทำงานวิจัยและร่วมเขียนผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ โครงการที่ดำเนินการร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ พว. ตามโครงการ “สมองไหลกลับ” ประสบความสำเร็จจนสามารถจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงปลานิล” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “กรรมวิธีสำหรับผลิตอาหารปลากัดไวอ่อน” เพื่อเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของปลากัด
  • การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับ ม.เกษตรศาสตร์และกรมประมง
  • การดำเนินโครงการ “Return”ภายใต้ ATPER โดยจัดบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันการศึกษา (ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)

 

แหล่งข้อมูล: ATPER