สถิติล่าสุดของโครงการวิจัย Horizon 2020
  • กรอบโครงการวิจัย Horizon 2020 ได้รับความนิยมอย่างมหาศาล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการปี ค.ศ. 2014 รวม 36,732 ข้อ

  • ซึ่งต่ำกว่าสัดส่วนเฉลี่ยของกรอบโครงการวิจัยฉบับที่ 7 (FP7) ซึ่งอยู่ที่ 1 ใน 5 ระหว่างปี ค.ศ. 2007-2013ข้อเสนอโครงการ 1 ใน 8 ประสบความสำเร็จได้รับคัดเลือก

  • เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบโครงการวิจัย FP7 ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ประสบความสำเร็จร่วมโครงการ Horizon 2020 แสดงให้ว่าโครงการดังกล่าวให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม

  • คาดว่าสถาบันทุกขนาดและสาขาจะได้รับทุนเพื่อการวิจัยภายใต้โครงการ Horizon 2020 เพิ่มมากขึ้นจากภายใต้โครงการ FP7

  • โครงการ Horizon 2020 บรรลุเป้าหมายจัดสรรทุนร้อยละ 20 แก่ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง จากหมวด Societal Challenges และ Leading and Emerging Industrial Technologies

  • สถาบันร้อยละ 38 ซึ่งได้รับทุน 100 ทุนแรก ไม่เคยร่วมโครงการวิจัยของอียูมาก่อน คิดเป็น 2,585 สถาบันซึ่งได้รับร้อยละ 12 ของทุนการวิจัย ประมาณร้อยละ 50 ของสถาบันใหม่ หรือคิดเป็น 1,200 สถาบันเป็นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ซึ่งไม่ได้ขอทุนจำนวนมาก

  • ร้อยละ 35 ของคณะผู้ตรวจข้อเสนอโครงการ 11,000 คน เป็นผู้หญิง ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศที่ตั้งเป้าหมายกรรมการเพศหญิงไว้ ที่ร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปยังต้องการสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญเพศหญิงมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ

  • จาก 100 ข้อเสนอโครงการซึ่งประสบความสำเร็จได้รับทุน ร้อยละ 95 ได้เซ็นสัญญาภายใน 8 เดือนตามกำหนด ส่งผลให้ 3,200 โครงการวิจัยและนวัตกรรม สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปลายเดือน เมษายน ค.ศ. 2015

ที่มา
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics
 


กลับไปหน้าบทความ