สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ประสานการสร้างความร่วมมือด้านวัสดุสัมผัสอาหารระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานต่างๆที่เชี่ยวชาญของสหพันธรัฐเบลเยียม

15/11/17

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ประสานการสร้างความร่วมมือด้านวัสดุสัมผัสอาหารระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานต่างๆที่เชี่ยวชาญของสหพันธรัฐเบลเยียม

โดยในช่วงวันที่ 19 - 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีโอกาสต้อนรับนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปพบปะหารือกับหน่วยงานต่างๆในสหพันธรัฐเบลเยียม เพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวัสดุอาหารกับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ประกอบด้วย

- การประชุมหารือและเยี่ยมชมสำนักงานที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมี ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับคณะฯ

- การเข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์ โดยมี ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป) และ นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี) ให้การต้อนรับ

- การประชุมหารือกับ Department of Food Quality and Safety, The Faculty of Bioscience Engineering, University of Ghent (Ghent, Belgium) โดยหารือในประเด็นของการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร โครงการ "PACK4FOOD" การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการหารือการสร้างความร่วมมือ ซึ่งการประสานความร่วมมือกับคณะผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในคราวนี้ เป็นผลจากการประสานงานที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือกับ The University of Ghent ในปีที่ผ่านมาซึ่งมี Dean, The Faculty of Bioscience Engineering, University of Ghent (Ghent, Belgium) เป็นหัวหน้าคณะประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมครั้งแรกที่ผ่านมา

- การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ บริษัท Primoris (Technologiepark, Zwijnaarde, Belgium) ซึ่งเป็น Spin-off company ของ The University of Ghent ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบจำนวนมากซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ดี มีความเชี่ยวชาญสูงมากในการวิเคราะห์ทดสอบยาฆ่าแมลงและ สาร Mycotoxins ที่ตกค้างในอาหารและอาหารสัตว์ ปริมาณต่ำๆในระดับ residue analysis สามารถรองรับการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจากทั่วโลกได้จำนวนมากและมีความรวดเร็ว

- การประชุมหารือกับ บริษัท SENSTECH-Flemish Advice Center for Sensory Quality of Food Products and Food Contact Materials (Ghent, Belgium) ซึ่งเป็น Spin-off company ของ The University of Ghent ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Sensory analysis โดยหารือในประเด็น Sensory analysis of food contact materials

- การประชุมหารือกับThe Belgian Packaging Institute (IBE-BVI) (Zellik, Belgium) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงมากในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภาชนะบรรจุ(packaging) หลากหลายชนิด ทั้งด้านฟิสิกส์และทางเคมี เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุต่างๆ ให้บริการทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูล(infocenter) ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบด้านภาชนะบรรจุโดยได้หารือในประเด็น Food Packaging and Migration

- การประชุมหารือกับ Joint Research Centre Institute for Reference Material and Measurements (IRMM) (Geel, Belgium) โดยหารือในประเด็น Reference materials, Food safety and quality และเยี่ยมชมห้องปฏิบัตอาการเตรียมวัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง

- การร่วมหารือกับนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ตลอดจนกับภาคเอกชนในเบลเยียมที่ได้รับเชิญมาร่วมหารือในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเบลเยียม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เบลเยียม ซึ่งครบรอบ 150 ปี ในปี 2561


กลับไปหน้าบทความ