ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ประจำปี พ.ศ. 2560

15/11/17

การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป(Association of Thai Professional in European Region) ปี 2560 (ATPER 2017) ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งประกอบด้วยคณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา หัวหน้าและผู้แทนไทยจากสำนักงานต่างๆในยุโรป และสมาชิกของสมาคม ATPER ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professional in European Region) ประจำปี พ.ศ. 2560 หรือ ATPER 2017 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้สนับสนุนการจัดงานนี้ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ณ กรุงเวียนนา ในโอกาสนี้

- นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

- ดร. กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน(นายกสมาคมฯ) / ดร. หทัยชนก อุ่นผล (โฆษกโครงการ RETURN) / รศ. ดร. ปรเมษฐุ มนูญพงศ์ (นายกสมาคมที่เพิ่งจะได้รับเลือก) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ATPER และ RETURN

- นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของประเทศไทย

- ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุดมศึกษา 4.0

- ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Industry Transformation Center และทิศทางอุตสาหกรรมไทยในบริบท Industry 4.0

- Prof. Dr. Josef Glossl, Vice Rector of University of Natural Resources and Life Science, Vienna เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend of Biotechnology, Agriculture and Innovation from the perspective of BOKU University

- Dr. Ulrich Schuh, Director General of Economic Policy, Innovation and Technology, Austria เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trends of Innovation and Competitiveness in Europe

- Dr. Bernardo Calzadilla Samiento, Director of the Trade Capacity Building branch at the United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) เป็นวิทยากรในหัวข้อ UNIDO activities in Industry 4.0 and other related areas

- Mr. Thippatai Tanpraphan, UHS SIMS and Mass Soectrometry technician, IAEA เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Large geometry SIMS for Safeguard

ถัดจากนั้นเป็นการนำเสนองานวิจัยโดยสมาชิกนักวิชาชีพไทยในยุโรป และต่อด้วย Multi-disciplinary project workshop ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย


กลับไปหน้าบทความ