การประชุม Industrial Innovation Information Days 2017 ณ คณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์

15/11/17

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานความร่วมมือกับ DG Research and Innovation ตลอดจน DG ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการยุโรป นำคณะซึ่งประกอบด้วย ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯเข้าร่วมการประชุมในงาน Industrial Innovation Information Days : Nanotechnologies, Advaced Materails, Biotechnology and Advanced Manufacturing & Processsing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Horizon 2020 Work Programme for Research and Innovation 2018-2020

โดยงานนี้จัดขึ้น ณ คณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในด้านนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป เพื่อสร้างรากฐานของงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมในอนาคตของยุโรป ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในทางอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ใช้จะได้รับทราบถึงกิจกรรมและโครงการต่างๆของอียูในด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในทางอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรป สำหรับการที่ผู้แทนจากประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรรับเชิญให้พูดใน Plenary session ในหัวข้อ Open to the World ร่วมกับประธานของ Panel session ซึ่งเป็น Head of Unit Advanced Materials and Nanotechnology DG RTD และร่วมกับวิทยากรรับเชิญจากประเทศแคนาดา อิหร่าน ญี่ปุ่น และเม็กซิโก นั้น เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัย NANoREG ของสหภาพยุโรป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การทดสอบ (testing) และการตรวจสอบ (validation) ความปลอดภัยของวัสดุนาโน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับอุตสาหกรรม( industrial level)และหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (regulatory level) ของสหภาพยุโรป

โดยทั้งนี้สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีส่วนในการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกับคณะกรรมาธิการยุโรปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมาร่วมประชุมของประเทศไทยในครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยได้รับทราบความรู้ใหม่ๆโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงการนาโนเทคโนโลยีและมีผู้แทนจากประเทศต่างๆให้ความสนใจและยินดีที่จะสร้างความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง


กลับไปหน้าบทความ