การประชุมเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกลุ่มประเทศ Visegrad 4

15/11/17

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยของกลุ่มประเทศ Visegrad 4 ซึ่งประกอบด้วย เช็ก ฮังการี สโลวะเกียและโปแลนด์ ณ โรงแรมแมริออท กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เพื่อหารือเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ของไทยต่อกลุ่มประเทศ Visegrad 4 ตามวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและโครงการความร่วมมือในปี 2561 ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือ มิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมีการหารือเรื่องโอกาสในการทำวิจัยร่วม การส่งเสริมความร่วมมือด้าน วทน. และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและสถาบันการศึกษา

ในการนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้นำเสนอข้อมูล SWOT Analysis ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมไปถึงความเป็นเลิศทางด้านการรังสรรค์นวัตกรรมของของกลุ่มประเทศ Visegrad อีกทั้งโครงการ Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม


กลับไปหน้าบทความ