การประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาค ปี 2560 (ATPER 2017)

12/01/2018

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งประกอบด้วยคณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา หัวหน้าและผู้แทนไทยจากสำนักงานต่างๆในยุโรป และสมาชิกของสมาคม ATPER ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professional in European Region) ประจำปี พ.ศ. 2560 หรือ ATPER 2017 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้สนับสนุนการจัดงานนี้ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ณ กรุงเวียนนา ในโอกาสนี้

- นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

- ดร. กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน(อดีคนายกสมาคมฯ) / ดร. หทัยชนก อุ่นผล (โฆษกโครงการ RETURN) / รศ. ดร. ปรเมษฐุ มนูญพงศ์ (นายกสมาคม) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการทำงานของ ATPER และโครงการ RETURN

- นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของประเทศไทย

- ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุดมศึกษา 4.0

- ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Industry Transformation Center และทิศทางอุตสาหกรรมไทยในบริบท Industry 4.0

- Prof. Dr. Josef Glossl, Vice Rector of University of Natural Resources and Life Science, Vienna เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend of Biotechnology, Agriculture and Innovation from the perspective of BOKU University

- Dr. Ulrich Schuh, Director General of Economic Policy, Innovation and Technology, Austria เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trends of Innovation and Competitiveness in Europe

- Dr. Bernardo Calzadilla Samiento, Director of the Trade Capacity Building branch at the United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) เป็นวิทยากรในหัวข้อ UNIDO activities in Industry 4.0 and other related areas

- Mr. Thippatai Tanpraphan, UHS SIMS and Mass Soectrometry technician, IAEA เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Large geometry SIMS for Safeguard

ถัดจากนั้นเป็นการนำเสนองานวิจัยโดยสมาชิกนักวิชาชีพไทยในยุโรป ซึ่งในครั้งนี้ มีการนำเสนองานวิจัยทั้งหมด 15 เรื่องด้วยกัน

 • การพัฒนาวิธีการตรวจหาไวรัส porcine reproductive and respiratory จากแอปตาเมอร์
 • การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่มีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ: ชั้นเรียนการแก้สมการในโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศฟินแลนด์
 • การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาเรนโบว์เทร้าต่อแฟลกเจลลิน : การตอบสนองของแอนติบอดีและประสิทธิภาพในการใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกัน
 • การกำหนดตัวแปรเสริมสำหรับการประมวลผลซีทีสแกนประเภทรังสีแบบกรวยโดยใช้อัลกอริธึมที่ลดการผันแปรทั้งหมดของภาพโดยคงไว้ซึ่งความคมชัดของเส้นขอบ
 • การใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากการเหนี่ยวนำ (induced pluripotent stem (iPS) cells) เพื่อการรักษาโรคสมองเสื่อมชนิดฮันติงตัน (Huntington’s disease)
 • การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมสายการบิน
 • การเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการรายย่อยในประเทศไทย
 • ซิลิโนซิสทีนของระบบภูมิคุ้มกันในปลาเรนโบว์เทราที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย          ที่เลี้ยงด้วยอาหารควบคุมและอาหารเสริมธาตุซิลีเนียม
 • การวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการเครื่องจักรในเหมืองถ่านหิน
 • ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาวิธีคัดกรองชนิดศักยภาพสูงสำหรับยาต้านปรสิตชนิด Trichinella spiralis, Heligmosomoides polygyrus และ Caenorhabditis elegans
 • การปรับตัวในด้านภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียของไข่ในนก Great tit (Parus major) และนก Blue tit (Cyanistes caeruleus)
 • การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดคอร์ติซอลด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ประทับรอยโมเลกุล
 • ศักยภาพของประมงพื้นบ้านเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุโบย
 • เกษตรอัจริยะ: การพัฒนาการเกษตรสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
 • การป้องกันการติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุให้เกิด “โรคตายด่วน” ด้วยฮีตช็อกโปรตีน 70 ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันกุ้ง

จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงการจัดทำโครงการต่าง ๆ ในการบูรณาการองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ซึ่งได้มีการนำเสนอโรงการทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน

 • กลุ่มที่ 1: โครงการด้านชีววิทยาและสะเต็มศึกษา ซึ่งมีหัวข้อคือ Stem cell & e-learning (Mathematics)
 • กลุ่มที่ 2: โครงการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีหัวข้อคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเข้าประเทศไทยให้รวดเร็วขึ้น
 • กลุ่มที่ 3: โครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีหัวข้อคือ Smart Individual Cancer Treatment
 • กลุ่มที่ 4: โครงการด้านการแพทย์ ซึ่งมีหัวข้อคือ Good Health, Good life

โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมครั้งนี้ได้ใน รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ในหัวข้อ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน วทน. จากนักวิชาชีพไทยในยุโรป สู่ประเทศไทย”


กลับไปหน้าบทความ