ร่างข้อเสนอใหม่ของสหภาพยุโรปในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในปัจจุบันสหภาพยุโรปมีกรอบการดำเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ชื่อ “2030 Climate & Energy Framework” โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในปี 2573 ซึ่งล่าสุดสมาชิกรัฐสภายุโรปได้เสนอให้ออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายของสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ท้าทายมากขึ้นอีกด้วย

โดยร่างข้อเสนอใหม่ของสหภาพยุโรปประกอบด้วยมาตรการดังต่อไปนี้:

  1. กำหนดสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่ โดยจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปี 2568 และ 40% ภายในปี 2573 ซึ่งเดิมเคยกำหนดไว้ที่ 15% ภายในปี 2568 และ 30% ภายในปี 2573
  2. กำหนดสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรือระบบไฮบริดเป็นจำนวน 35% ของจำนวนการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งเดิมเคยกำหนดไว้ที่ 30%

สมาชิกรัฐสภายุโรปยังได้เรียกร้องให้อียูออกมาตรการที่ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนแปลงสู่การผลิตยานยนต์พลังงานสะอาดเพื่อรักษาอัตราการสร้างงานในยุโรป และส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรป

ที่มา: http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180920STO14027/reducing-car-emissions-new-co2-targets-for-cars-explained


กลับไปหน้าบทความ