การประชุมวิชาการ Thai Student Association in the Netherlands (TSAN) Uban Future Conference อนาคต ‘เมือง’ ไทย ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Thai Student Association in the Netherlands (TSAN) Uban Future Conference อนาคต ‘เมือง’ ไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย TU Delft, the Netherlands โดยเป็นกิจกรรมของนักเรียนไทยในต่างประเทศที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของสมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ ที่พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการทำงานร่วมกันของนักเรียนไทยในต่างสาขาที่หลากหลาย ตั้งแต่ การออกแบบ การขนส่ง เทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สิ่งแวดล้อม จนกระทั่ง ในสาขาเศรษฐศาสตร์ มาระดมสมอง แนวทางอนาคต ‘เมือง’ ไทย ในวิกฤติ ‘ควันคลุมเมือง’

กิจกรรมของงานประชุมประกอบด้วย

- คุณพัทธ์ธีรา ประทุมมาศ นายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ TSAN กล่าวรายงานจุดประสงค์การจัดประชุม

- คุณสรยศ กิจภากรณ์ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก กล่าวเปิดการประชุม

- ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ แนะนำสำนักงานฯ และบรรยายถึงสถานะและทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย

- ดร. พีรพันธ์ จิตราภิรมย์ บรรยายการนำเสนอกรอบแนวคิด หลักการปัญหา วิสัยทัศน์

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเครื่องมือนโยบาย หลักการออกแบบ และทฤษฎีเกี่ยวข้องการจัดการและออกแบบเมืองที่ยั่งยืนและพร้อมปรับตัวโดยคุณศิรศักย เทพจิต นักศึกษา จาก Delft University of Technology และ คุณลัดดาภรณ์ เรืองปาน นักศึกษา IHE Deft Institute for Water Education

- เสวนา หลักการและแนวคิดการจัดการและออกแบบเมืองที่ยั่งยืนและพร้อมปรับตัวด้านระบบเดินทางและขนส่งเมือง (Urban Mobility)
โดย ดร.พีระพันธ์ จิตราภิรมย์ (Radbound University) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัย (Flood resilience system and climate change adaptation) โดย คุณพลพัฒน์ นิลอุบล นักศึกษาจาก Delft University of Technology ด้านโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อการรับมือปัญหามลทางอากาศและการจัดการส่ิงแวดล้อม (Institutional arrangement for air pollution) โดยคุณศิรศักย เทพจิต และดำเนินเสวนาโดย คุณนาอีม แลนิ นักศึกษาจาก University of Groningen

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมองแนวทางอนาคต ‘เมือง’ ไทย ในวิกฤติ ‘ควันคลุมเมือง’


กลับไปหน้าบทความ