การประชุม The International Astronomical Union 1919 – 2019: 100 Years Under One Sky ณ Palace of Academies กรุงบรัสเซลส์

08/05

การเข้าร่วมงานประชุมนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ โดยได้มีโอกาสฟังการบรรยายและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันด้านดาราศาสตร์ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านเคมี นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก โดยการประชุมในวันแรก วันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีโอกาสการฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่านที่น่าสนใจมากซึ่งได้รับรางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์คือ

- Professor Ben L. Feringa จาก University of Groningen in the Netherlands ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี 2516 บรรยายในหัวข้อ Emergence of life - a chemical perspective

- Professor Brian P. Schmidt ดำรงตำแหน่ง Vice-Chancellor and President of the Australian National University บรรยายในหัวข้อ Astronomy in the next Century

ห้องประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ คือ ห้องบัลลังก์ (The Throne Room) ซึ่งมีที่นั่ง 250 ที่ ของ Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Palace of Academies และเป็นห้องประชุมเดียวกันนี้ได้มีการจัดประชุมด้านดาราศาสตร์ใน ปี 1919 ผู้เข้าร่วมต้องได้รับเชิญเท่านั้น ไม่ได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้ามาร่วมประชุมเดิมเคยเป็นพระราชวัง สำหรับ Crown Prince William of Orange-Nassau และคู่สมรส Anna Pavlovna, ลูกสาว Czar Paul และ Grand Duchess of Russia ในช่วงปี ค.ศ. 1828-1830 และเคยเป็นพระราชวังในลักษณะเป็น Resident สำหรับ Crown Prince Leopard ซึ่งขณะเป็น Duke of Brabant

ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย กับสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคยุโรปต่อไป

ผลจากการประชุมทำให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาและการค้นพบที่สำคัญต่างๆ ด้านดาราศาสตร์ของโลก ทำให้เกิดเครือข่ายการสร้างความร่วมมือด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศ ทำให้สามารถใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษา การสร้างความตระหนักและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ตลอดจนต่อสาธารณะ เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสามารถใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า วิธีการทูตทางวิทยาศาสตร์ (science diplomacy) ได้เป็นอย่างดี


กลับไปหน้าบทความ