งานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 7 

01/07/19

งานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 7 
7th Health Challenge Thailand 2019

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 7 หรือ 7th Health Challenge Thailand 2019 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ในโอกาสนี้
- นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต(ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษและที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวรายงาน
- นายพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนกล่าวเปิดงาน 
- ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ และที่ปรึกษาโครงการ ได้กล่าวต้อนรับและเน้นถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิภาคนยุโรปสู่ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดประชุมเครือข่ายนักเรียนไทยและนักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายทางสุขภาพ การติดตามงานวิจัยและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร( medical hub) ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ซึ่งเป็น New engine ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร( medical hub)ยังจัดเป็น 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้แก่ เครื่องจักร อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robotics) การบินและโลจิสติกส์(aviation and logistics) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ( Biofuels and biochemical) ดิจิทัล(digital) และอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร(Medical Hub) โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่ม New S-Curve ถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Frontiers in Medicine : Machine learning in Medicine” โดย ดร. วัจนา ลีลาวณิชกุล Research Fellow, Institute of Health Informatics, University College London

- การบรรยายพิเศษเรื่อง “Translational Research to Comercialised Innovation in Healthcare” โดย คุณนัตวิไล อุทุมพฤษณ์พร ผู้ก่อตั้งบริษัท Trik และผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการยกย่องจาก Forbes ให้เป็น 1 ใน 30 Under 30 - 2018

- นอกจากนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ยังได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ใน 4 สาขาการวิจัย คือ Biochemistry & Molecular biology, Biochemical engineering, clinical research และ Public Health & Translational research จำนวน 8 งานวิจัย อีกด้วย

- การนำเสนองานในรูปแบบ “3-minute thesis จำนวน 19 งานวิจัย


กลับไปหน้าบทความ