การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมในยุโรป

02/07/2019

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมในยุโรป

ภูมิหลัง

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวโครงการ “Quantum Technologies Flagship” ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี และงบโครงการจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจุดประสงค์ในการรวบรวมทรัพยากรตามแผนพัฒนิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 5 สาขาดังนี้ quantum communication, quantum computing, quantum simulation, quantum metrology and sensing และ วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีควอนตัม

ในปี ค.ศ. 2021 ถึง 2027 เทคโนโลยีควอนตัมจะถูกสนับสนุนผ่านโครงการ Digital Europe programme ซึ่งจะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์ของสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านโครงการ Horizon Europe ในงานวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

การประกาศลงนามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัม

ในงานประชุม Digital Assembly ณ กรุง Bucharest  ประเทศโรมาเนีย ตัวแทนจาก 7 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ได้แก่ เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ และสเปน ได้ร่วมกันลงนามประกาศความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัม (Quantum Communication Infrastructure, QCI) ทั่วสหภาพยุโรปภายใน 10 ปีข้างหน้า

โครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้จะช่วยให้มีการส่งผ่านและเก็บข้อมูลทได้อย่างมั่นคงและมีความปลอดภัยในระดับสูงเป็นพิเศษ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารได้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป โดยจะมีการบูรณาการระบบและเทคโนโลยีควอนตัมในโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบหลักด้วยกัน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลก ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสายไฟเบอร์สำหรับการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ทางกลยุทธ์ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อีกหนึ่งส่วนคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับอวกาศที่จะสามารถครอบคลุมการสื่อสารระยะไกล ๆ ระหว่างสหภาพยุโรปกับทวีปอื่น ๆ ทั่วโลกได้

โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมจะช่วยยุโรปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมั่นคงเพื่อจัดการกับภัยคุกคามออนไลน์ รวมไปถึงป้องกันและควบคุมโครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การจราจรทางอากาศ ธนาคาร สถาบันด้านสาธาณสุข และอื่น ๆ จากการโจรกรรมข้อมูล  โดยโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมจะช่วยให้ศูนย์กลางข้อมูลทำการกักเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจากภาครัฐได้ในระยะยาว แผนระยะยาวของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมก็คือ ใช้เป็นแกนหลักในการพัฒนาอินเตอร์เน็ตควอนตัม ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ควอนตัม เครื่องจำลอง และเซ็นเซอร์หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกันผ่านโครงข่ายควอนตัมเพื่อกระจายข้อมูลทั่วยุโรปได้อย่างปลอดภัย

โดยโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมจะถูกใช้ครั้งแรกกับระบบ Quantum Key Distribution (QKD) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง โดยใช้หลักการของเครื่องกลควอนตัมเพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการเข้าควบคุมระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบ Quantum Key Distribution สามารถคุ้มครองและป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ โครงข่ายพลังงาน การสื่อสารระหว่างภาครัฐ และการทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัล หรือแม้กระทั่งป้องกันการถอดรหัสโดยคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตได้

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการยุโรปและผู้เชี่ยวชาญ

นาย Andrus Ansip รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้าน Digital Single Market กล่าวว่าทุก ๆ ภาคส่วนของเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งยุโรปต่างก็มีศักยภาพในการได้รับประโยชน์จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัม โดยโครงสร้างพื้นฐานนี้จะช่วยรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางการเงิน และเอื้อให้มีการส่งผ่านและจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในระยะยาวได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะข้อมูลภาครัฐ ในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งซึ่งยุโรปจะเพิกเฉยให้ภูมิภาคอื่นพัฒนาล้ำหน้ากว่าเราไม่ได้

นาง Mariya Gabriel กรรมาธิการยุโรป ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าวิธีที่เราใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิทัลจะประสบความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัม ในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและป้องกันเศรษฐกิจและสังคมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทุกประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปต้องจับมือทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบข้อมูลในยุโรปถึงแม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะทำงานเร็วขึ้นเท่าใดก็ตาม โดยตนมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น 7 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ประกาศลงนามความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมแห่งอนาคต และเชื่อว่าประเทศสมาชิกอื่น ๆ จะทยอยเข้าร่วมโครงการนี้ และจะกลายเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของสหภาพยุโรป

ก้าวต่อไป

เหล่าประเทศที่ประกาศลงนามในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัม ได้จกลงที่จะทำงานร่วมกัน และร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปในการจัดทำแผนงานปฏิบัติการเพื่อศึกษาถึงประโยชน์และความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ค.ศ. 2020

แผนงานปฏิบัติการฉบับนี้จะครอบคลุมทั้งในส่วนการศึกษาเบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัม ตัวเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมในประเทศต่าง ๆ ทั่วยุโรป งบประมาณในการดำเนินโครงการ และกรอบการรับรองความปลอดภัยในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมโดยเฉพาะในงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว นอกจากนี้ในรายงานจะศึกษาถึงโอกาสการต่อยอดพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีควอนตัมที่มีคุณภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ รวมไปถึงการบูรณการเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารควอนตัมในเพื่อเพิ่มความสามารถของยุโรปในการดำเนินกิจกรรมทางดิจิทัลได้ด้วยตนเองและอิสระ

ที่มา: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-quantum-eu-countries-plan-ultra-secure-communication-network


กลับไปหน้าบทความ