การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2010 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธรัฐเยอรมนี

05/08/19

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2010 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562

ในโอกาสนี้

ศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้กล่าวรายงานการจัดประชุม ATPER 2019

นพ.ปฐม สรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุมฯ และให้การบรรยายพิเศษถึงโครงสร้างและภารกิจของกระทรวงการอุดมอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่

ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ให้การบรรยายถึงกิจกรรมต่างๆของสำนักงานฯในช่วงที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายวิชาการของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professionals in European Region, ATPER) นักเรียนไทยในภูมิภาคยุโรป การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างไทยกับยุโรป การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนวารสารข่าวความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในในภูมิภาคยุโรป และได้บรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภูมิภาคยุโรป

ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การบรรยายพิเศษ ถึงภารกิจ กิจกรรม และนโยบายด้านการศึกษา

นางสาวลักขณา ดอกเขียว, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Reflect, Reform and Reinvent”

ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต บรรยายพิเศษในหัวข้อ” Investment Opportunity in Thailand”

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ได้ให้การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีอันเกิดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การบรรยายโดยสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER talk) ในหัวข้อ
- Innovation Fund Denmark โดย ศ. ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
- Relationship between industries, research institute and universities in Germany โดย นางสาวสิริลักษณ์ ภูมิรัตน
- Smart city and business partner search โดย ดร. วีรพล เพชรานนท์

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากทางภาคเอกชนไทย โดยมี นายสยาม โชคสว่างวงศ์, Vice President บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (Vice President) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “CP กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “
Parallel sessions of posters presentation ที่นำเสนอโดยสมาชิก ATPER จำนวน 15 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้าน Innovation กลุ่มที่ 2 ด้าน Biotechnology and Health Science และกลุ่มที่ 3 ด้าน Manufacturing Industry and Smart Logistics ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้แยกเข้าฟังและร่วมซักถามกับผู้นำเสนอผลงาน ตามความสนใจ

การจัดประชุม ATPER 2019 ในครั้งนี้มีผู้แทนของหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมทั้งทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนารูปแบบและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ผลการประชุมหารือร่วมกันจักได้นำมาเป็นแนวทางการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป หรือ ATPER มาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักงานฯ อันได้แก่ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น Best practices จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม


กลับไปหน้าบทความ