การประชุมทีมประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร (เต็มคณะ) ประจำปี 2562 ณ เมืองแมนเชสเตอร์

30/08/19

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร (เต็มคณะ) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยได้มีการหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่างๆรวมทั้งแผนงานของแต่ละสำนักงานเพื่อการทำงานในทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยเฉพาะประเด็นการหารือถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นอกจากนี้ยังได้เข้าพบปะผู้บริหารท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์เพื่อรับฟังการบรรรยายถึงความก้าวหน้าและแผนการพัฒนาท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ ตลอดจนการหารือถึงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยใช้เมืองแมนเชสเตอร์เป็นฐานทางเหนือของสหราชอาณาจักร และได้เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมและการออกแบบแมนเชสเตอร์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าฝีมือพื้นเมืองของประเทศไทยได้

ในโอกาสนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมทีมประเทศไทยฯ ทราบถึงชื่อ พร้อมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and innovation, MHESI ) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่จากชื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม และยังได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งจากการจัดอันดับของประเทศนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการยุโรป ปี ค.ศ. 2019 สหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 7 ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง (strong innovators)

โดยสาขาที่สหราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย การแพทย์ เภสัชศาสตร์และสุขภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ นาโนเทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน ICT และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สภาวิจัยแห่งราชอาณาจักร (Research Councils UK, RCUK) ได้เสนอ 8 เทคโนโลยีแห่งชาติที่จะใช้ในการขับเคลื่อนให้สหราชอาณาจักรเติบโตและพัฒนาขึ้นเป็นผู้นำของโลก ประกอบด้วย วัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agri-science) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) ระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติ (Robotics and autonomous systems) เทคโนโลยีดาวเทียมและการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศไปใช้เชิงพาณิชย์ (Satellites and commercial applications of space) และ ชีวสังเคราะห์ (Synthetic biology)

การประชุมทีมประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร (เต็มคณะ) ในครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญของสหราชอาณาจักรในหลายบริบท ได้แก่ การเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากลอนดอน มีความสำคัญด้านด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการปฏิวัติในทางอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรและของโลกเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์ทำให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และทำให้แมนเชสเตอรฺเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการคิดค้นและนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรม เมืองแมนเชสเตอร์ยังมีความสำคัญและมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก เริ่มตั้งแต่การค้นพบอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ในเมืองนี้ และล่าสุดคือ การค้นพบกราฟีนซึ่งเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนเป็นโครงสร้างตาข่ายหกเหลี่ยมคล้ายรังผิ้งโดย 2 นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบกราฟีนซึ่งเป็นวัสดุมหัศจรรย์ เนื่องจากมีความแข็งแกร่งทนทานมากกว่าเหล็กกล้าหลายร้อยเท่า มีความยึดหยุ่นสูง สามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงหลายเท่า อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างกว้างขวางในอนาคต นอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยังได้ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือของประเทศ (Northern Powerhouse) ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

การได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร (เต็มคณะ) ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะได้ไปผลักดันเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรต่อไป


กลับไปหน้าบทความ