สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

30/08/19

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมและประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials, FCM) ให้กับคณะผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งนำโดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562

ในโอกาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานนำคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้

การประชุมหารือด้านกฎระเบียบ และการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารกับ Federal Public Service: health food chain safety and environment ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชอาณาจักรเบลเยียม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของอาหาร โดยมี Ms. Els Heyvaert ตำแหน่ง Regulatory Expert Food Contact Materials (FCM) and Food for Specific ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมี Dr. Heidi Demaegdt ตำแหน่ง Scientist, Trace elements and nanomaterials จากสถาบัน Sciensano ซึ่งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยของอาหาร มาร่วมหารือถึงการปรับปรุงด้านมาตรฐานวิธีทดสอบโลหะปนเปื้อนในวัสดุสัมผัสอาหารด้วย

การประชุมหารือด้านสถานการณ์ แนวโน้ม การพัฒนาตลาด กฎระเบียบ การจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยี ในการผลิตพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก โดยเฉพาะการรีไซเคิลพลาสติกเพื่อนำมาใช้ผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร กับ European Plastic Converters (EuPC) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าของผู้ประกอบการผลิตพลาสติกในสหภาพยุโรป โดยมี Mr. Martin Policar ตำแหน่ง Advocacy & Regulatory Affairs Manager, European Plastics Converter และ Mr. Mohammad Hayatifar ตำแหน่ง Secretary General ของ Chemical Recycling Europe ให้การต้อนรับ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมประชุมหารือ

การประชุมหารือด้านการวิจัยในการผลิตพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก โดยเฉพาะการรีไซเคิลพลาสติกเพื่อนำมาใช้ผลิตวัสดุสัมผัสอาหารกับสถาบัน Applied Microbiology, RWTH Aachen University สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี Professor Lars M. Blank ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการวิจัยการรีไซเคิลพลาสติกเพื่อนำมาใช้ผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย Horizon 2020 ของสหภาพยุโรป และพาคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความร่วมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials, FCM) ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานต่างๆ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ และยังเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (ASEAN Reference Laboratory for Food Contact Materials, AFRL for FCM) นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทย โดยการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัย


กลับไปหน้าบทความ