การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัย Ghent และมหาวิทยาลัย UCLouvain

30/09/19

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งได้ร่วมการประสานการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของเบลเยียมมาก่อนหน้านี้ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ (BCCM Major Training workshop on Handling and Preservation of Microbial cultures) ซึ่งจัดโดยเครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ของเบลเยียม (Belgium-coordinated Collections of Micro-organisms, BCCMs) ให้กับนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัย Ghent (Laboratory of Microbiology at the University of Ghent, LMG ) ในฐานะที่เป็นเครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ด้านแบคทีเรียของเบลเยียม (BCCM bacteria collections) และห้องปฏิบัติการเชื้อจุลินทรีย์ของมหาวิทยาลัย UCLouvain (Mycothèque de l'Université catholique de Louvain, MUCL) ในฐานะที่เป็นเครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ด้านเห็ดราของเบลเยียม (BCCM fungi collections) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2562

ในโอกาสนี้
- Prof. Peter Vandamme ตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วย Dr. Ann Hellemans ตำแหน่งผู้จัดการ เครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ด้านแบคทีเรียของเบลเยียม (BCCM bacteria collections) และ Dr Sylvie Cranenbrouck ตำแหน่ง ผู้จัดการ เครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ด้านเห็ดราของเบลเยียม (BCCM fungi collections) ให้การต้อนรับ

- Mr. Phillipe Desmeth ตำแหน่ง International Cooperation Manager ของเครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ของเบลเยียม (Belgium-coordinated Collections of Micro-organisms, BCCMs) ได้ให้การบรรยายถึงบทบาทและการดำเนินงานของเครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ของเบลเยียม (Belgium-coordinated Collections of Micro-organisms, BCCMs) ซึ่งหน่วยงาน Belgium Science Policy Office (BELSPO) เป็นผู้ดำเนินการและให้การสนับสนุนเครือข่าย

- ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวขอบคุณห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาด้านแบคทีเรียของมหาวิทยาลัย Ghent BCCM/LMG (Ghent) และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาด้านเห็ดและยีสต์ของมหาวิทยาลัย UCLouvain (BCCM/MUCL) ที่ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหัวข้อการใช้เทคนิคที่ทันสมัยคือ MALDI-TOF MS สำหรับงาน Quality Control และหัวข้อ ISO 20387:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ด้าน Biotechnology และ Biobanking อีกด้วย การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการแรกสุดที่เกิดจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ด้านการวิจัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระหว่าง BIOTEC กับ BCCM/LMG (Ghent) และ BIOTEC กับ BCCM/MUCL(Louvain-la-Neuve) ให้กับนักวิจัยจากจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และขอบคุณ Mr. Phillipe Desmeth จาก BCCM/BELSPO ที่ร่วมให้การประสานงานกับเครือข่ายรวบรวมและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ของเบลเยียมทั้ง BCCM/LMG (Ghent) และ BCCM/MUCL(Louvain-la-Neuve) และกล่าวต้อนรับนักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทคที่มาร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ และเห็นว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างนักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทคกับนักวิจัยจาก BCCM/LMG (Ghent) และกับนักวิจัยจาก BCCM/MUCL(Louvain-la-Neuve) และการหารือถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและโครงการวิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกันในอนาคต


กลับไปหน้าบทความ