การประชุม 115th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) ของ OECD ณ กรุงปารีส

31/10/19

เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee on Science and Technology Policy, CSTP) ณ สำนักงานใหญ่ของ OECD ณ กรุงปารีส ซึ่งมีการหารือถึงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ

- การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การออกแบบตลอดจนงบประมาณสำหรับตอบโจทย์ที่ท้าทายทางสังคม
- การวิเคราะห์ผลกระทบจากกลไกการให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับภาคธุรกิจ
- วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล โดยเฉพาะในหัวข้อ Artificial intelligence(AI), blockchain
- การเข้าถึงข้อมูลการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนวิจัยสาธารณะ (public fundings)
- การกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อมนุษย์และสังคม โดยเน้นในประเด็นของ Neurotechnologies
- เครื่องมือเพื่อการตัดสินใจนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยกล่าวถึง OECD STI Outlook 2020 และ STI Scoreboard

การเข้าร่วมการประชุม OECD: CSTP ครั้งที่ 115 ในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบถึงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศต่างๆ ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับการทูตด้านวิทยาศาสตร์ (science diplomacy) ในการสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศ


กลับไปหน้าบทความ