การประชุม 3rd Training & Tutoring Coordination meeting ด้าน Nuclear Safety ณ กรุงบรัสเซลส์

10/12/2019

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้ร่วมการประชุม 3rd Training & Tutoring Coordination meeting ซึ่งจัดโดย European Commission, Directorate-General for International Cooperation and Development – EuropeAid ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม NH Hotel Grand Sablon กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

โดยการประชุมนี้ครั้งนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 3 หัวข้อหลักๆ คือ
(1) EU Nuclear Safety Projects ซึ่งเป็นโครงการให้การสนับสนุนเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความร่วมมือความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์โดยสหภาพยุโรป (Instrument for Nuclear Safety Cooperation, INSC) ซึ่งโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ในชื่อโครงการต่างๆ

-1991-2006 ชื่อโครงการ TACIS-Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States ด้วยงบประมาณ 1,260 ล้านยูโร

-2007 – 2013 ชื่อโครงการ INSC 1-Instrument for Nuclear Safety Cooperation 1 ด้วยงบประมาณ 524 ล้านยูโร

-2014 – 2020 ชื่อโครงการ INSC 2 -Instrument for Nuclear Safety Cooperation 1 ด้วยงบประมาณ 524 ล้านยูโร ซึ่งงบประมาณร้อยละ 40 ใช้เพื่อการสนับสนุนในหัวข้อ Promotion of an effectiveness nuclear safety culture งบประมาณร้อยละ 45 ใช้เพื่อการสนับสนุนในหัวข้อ Responsibilities and safe management of spent fuel and radioactive waste, งบประมาณร้อยละ 10 ใช้เพื่อการสนับสนุนในหัวข้อ Safeguards และ งบประมาณร้อยละ 5ใช้เพื่อการสนับสนุนในหัวข้อ Support Measures

-2021 – 2027 ชื่อโครงการ European Instrument for Nuclear Safety (EINS) ด้วยงบประมาณ 524 ล้านยูโรโดยขณะนี้สถานะของโครงการซึ่งเสนอโดย EU Commission ยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ (Proposal) ต่อสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความต่อเนื่องจากโครงการ INSC ในการให้การสนับสนุนประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป ได้แก่ Armenia, Belarus, Jordan, Serbia, Turkey, Ukrain, Gorgia, Iraq เป็นต้น รวมทั้งประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน Africa, Middle East, Far East แล Iran

(2) 3rd Coordination Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Training & Tutoring partners โดยเฉพาะในประเด็นของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาในหลักสูตรต่างๆ แผนการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับ ความต้องการ คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ความต้องการในหลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมแผนงานในอนาคต ของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วย
(3) Assessment of the Training and Tutoring Projects under the INSC(Instrument for Nuclear Safety Cooperation-The European Union เป็นการประเมินผลการจัดการฝึกอบรม/การให้คำแนะนำอันเนื่องมาจากโครงการ INSC ที่ให้การสนับสนุนโดยสหภาพยุโรปให้กับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเทศไทย ได้แก่ Belarus, Brazil, Georgia, Ghana, Indonesia, Iraq, Moldova, Mongolia, Morocco, Philippines, Serbia, South Africa, Thailand, Turkey, Ukrain และ Vietnam

ในส่วนของประเทศไทยนั้นมี 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวนี้ คือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล (regulator) ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Organization TSO) ด้านการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการได้เข้าร่วมและได้รับการสนับสนุนทั้งในแง่งบประมาณและความร่วมมือทางวิชาการจากโครงการ INSC โดยสหภาพยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ในหลักสูตร Emergency Preparedness and Response, Nuclear Safety, Nuclear Safeguards & Security และ Radiation Protection ตลอดจนได้รับคำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์จากสถาบัน ENSTII - European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute และโดยบริษัทที่ปรึกษา ITER consultant จากประเทศอิตาลีที่มีความเชี่ยวชาญในการให้การฝึกอบรมบุคลากรในความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ ทั้งนี้โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในโครงการ INSC

การเข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจหลักประการหนึ่งของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ในการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคยุโรป ทำให้ได้พบปะหารือการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ การสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง


กลับไปหน้าบทความ