8 โครงการวิจัยเพื่อต่อสู้โรคโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและภาคเภสัชอุตสาหกรรมในยุโรป

23/06/2020

8 โครงการวิจัยเพื่อต่อสู้โรคโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและภาคเภสัชอุตสาหกรรมในยุโรป

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 สหภาพยุโรปให้ประกาศให้ทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาวิธีการรักษาและการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 จำนวน 117 ล้านยูโร ผ่านโครงการ Innovative Medicines Initiative ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและภาคเภสัชอุตสาหกรรม โดยเงินสนับสนุน 45 ล้านยูโรเป็นเงินช่วยเหลือที่ได้จากบริษัทยาต่าง ๆ ในยุโรป และอีก 72 ล้านยูโรเป็นงบสนับสนุนจากโครงการ Horizon 2020 โดยจุดประสงค์หลัก คือ การช่วยจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสทั้งในระดับสหภาพยุโรปและระดับโลก

โดยหลังจากการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมัครเข้ามาแล้ว ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทางสหภาพยุโรปได้ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งหมด 94 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทุนในครั้งนี้ อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน และองค์กรสาธารณะ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นภาคส่วนที่ประสบความสำเร็จในการสมัครขอทุนในครั้งนี้ โดยได้รับทุนวิจัยไปถึงร้อยละ 17 และจำนวนผู้ที่ได้รับทุนคิดเป็นร้อยละ 20

จาก 8 โครงการที่ได้รับทุนวิจัย สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท

  1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย จำนวน 5 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือที่พกพาสะดวก สามารถนำไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ และสามารถให้ผลตรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่อไปได้
  • COVID-RED: พัฒนาอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีสวมใส่และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยใช้ข้อมูลระบาดวิทยาทางคลินิก เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • DECISION: พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่มีต้นทุนต่ำ สามารถทำให้มีขนาดเล็ก และสามารถใช้แล้วทิ้งได้ เพื่อสามารถตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการ แต่ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
  • DRAGON: ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • KRONO: พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โดยสามารถนำไปใช้ได้ในคลินิกหรือที่บ้าน โดยสามารถแสดงผลการทดสอบได้ภายใน 40 นาที
  • RAPID-COVID: พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 รวมถึงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอื่น ๆ อีก 30 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ไปพร้อม ๆ กันได้ เพื่อจะได้คัดแยกและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นได้

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษา จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นค้นหาวิธีการรักษาโรคโควิด-19 เป็นหลัก รวมถึงการตรียมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในอนาคต

  • CARE: ศึกษาและวิจัยถึงประสิทธิภาพของยาที่มีอยู่ในปัจจุบันในการรักษาโรคโควิด-19 และพัฒนายาที่สามารถจัดการเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้อย่างเฉพาะเจาะจง
  • Impentri: ทำการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีการอำพรางสองฝ่าย (ผู้ทำการทดลองและผู้ร่วมการทดลอง) เพื่อทดสอบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาสามัญ imatinib ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบ
  • MAD-CoV 2: พัฒนาวิธีการรักษาสมัยใหม่ โดยใช้การตัดต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพยาต้านไวรัสชนิดใหม่

ที่มา: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_imi-projects_factsheet.pdf


กลับไปหน้าบทความ