สหภาพยุโรปประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ERAvsCorona เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันในการจัดการกับโรคโควิด-19

23/06/2020

สหภาพยุโรปประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ERAvsCorona เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันในการจัดการกับโรคโควิด-19

เหล่าผู้นำประเทศในสหภาพยุโรปต่างออกมาสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนวิทยาศาสตร์และการวิจัยในยุโรป เพื่อหาทางออกสำหรับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันทั้งในสหภาพยุโรปและกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และพร้อมที่จะสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของทีมนักวิจัยและบริษัทต่าง ๆ ในยุโรปอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ERAvsCorona โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์และเครื่องมือที่มีอยู่ของเขตการวิจัยยุโรป (European Research Area, ERA) เพื่อมารับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในแผนปฏิบัติการประกอบด้วยกลยุทธ์สำคัญ 10 ประการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นำประเทศของ 27 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

1) ความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ ประสงค์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และมีแผนงานวิจัยที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

2) การขยายการให้การสนับสนุนการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ในยุโรป

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ ต้องการระดมทุนเพิ่มเติมในการสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วย และการวิจัยหาวัคซีนขนาดใหญ่ครอบคุลมทั่วยุโรป

3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการรับมือของระบบสาธารณสุขในยุโรป

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยการได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลกระทบของการระบาดของโรคต่อสังคมและเศรษฐกิจ วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงข้อมูลการรับมือสำหรับระบบสาธารณสุข

4) การสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในยุโรปในการวิจัย

สหภาพยุโรปต้องการผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ พัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการกับโรคโควิด-19 โดยการให้ทุนสนับสนุนผ่านโครงการ Horizon 2020 European Innovation Council pilot Accelerator เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทต่าง ๆ ในการพัฒนาวัคซีน การขยายการผลิต และการทดลองใช้วัคซีนในระดับกว้าง

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง Coronavirus European Innovation Council Platform ซึ่งใช้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวคิดทางนวัตกรรมระหว่างนักลงทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และภาคส่วนอื่น ๆ

5) การเปิดโอกาสให้มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ การหาแหล่งทุนเพิ่มเติม เช่น จากกองทุนวิจัยระดับประเทศและภูมิภาค มูลนิธิเอกชน และ อื่น ๆ เพื่อมาสนัยสนุนวัตกรรมสำหรับการจัดการกับโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น และได้รับการประเมินแล้วว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนจากสภานวัตกรรมแห่งยุโรป (European Innovation Council)

6) การจัดตั้งแพลต์ฟอร์มเพื่อให้ข้อมูลแบบครบวงจรด้านทุนวิจัยสำหรับประเด็นโรคโควิด-19

สหภาพยุโรปได้จัดตั้ง ERA Corona platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นักวิจัยสามารถใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครการให้ทุนวิจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้อกับโรคโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

7) การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19

โดยหน่วยงานเฉพาะกิจนี้จะมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านการดำเนินแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ

8) การพัฒนาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย

สหภาพยุโรปได้นำระบบการคำนวณประสิทธิภาพสูง ปัญญาประดิษฐ์ และฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการอุปสงค์และอุปทานของโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับโรคโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ ตัวอย่างเชื้อ สารเคมีในการวิเคราะห์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยมีปริมาณเพียงพอ

9) การจัดตั้งแพตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19

สหภาพยุโรปจัดตั้ง EU Covid-19 Data Platform ซึ่งเป็นแพลคฟอร์มเพื่อให้นักวิจัยเก็บรักษา แบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

10) การจัดงานเพื่อระดมแนวทางในการแก้ปัญหาและการจัดการกับโรคโควิด-19

สหภาพยุโรปได้จัดงานที่ชื่อว่า pan-European Hackathon (#EUvsVirus) โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิดและความร่วมมือกันในการหาทางออกของการจัดการกับโรคโควิด-19 โดยหวังว่าจะช่วยร่นเวลาในการนำนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาแล้วไปประยุกต์ใช้จริง อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้โรงพยาบาลและสาธารณชนได้ทราบถึงนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกฯ ต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป

ที่มา: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf

 


กลับไปหน้าบทความ