สหภาพยุโรประดมงบ 350 ล้านยูโรเพื่อช่วยประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อสู้กับโรคโควิด-19

23/06/2020

สหภาพยุโรประดมงบ 350 ล้านยูโรเพื่อช่วยประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อสู้กับโรคโควิด-19

สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศอาเซียนผ่านงบประมาณจำนวน 350 ล้านยูโร เพื่อรับมือและจัดการกับการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมาตรการความช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนดำเนินงานของสหภาพยุโรปในการช่วยเหลือประเทศพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งมีชื่อว่า Team Europe package และมีงบประมาณเป็นจำนวน 2 หมื่นล้านบาท  โดยจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือในระดับประเทศและระดับภูมิภาค คือ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพ เสริมสร้างระบบสาธารณสุข และบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

นาย Igor Driesmans เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ สหภาพยุโรปมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยสหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ต่างก็เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์และความเป็นหนึ่งเดียวกันมาเป็นเวลานานถึง 42 ปี สหภาพยุโรปประสงค์แสดงไมตรีจิตต่อประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการให้งบประมาณช่วยเหลือจำนวน 350 ล้านยูโร เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนามาตรการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมเน้นย้ำว่าเราจะสามารถจัดการกับการระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ผ่านการทำงานประสานร่วมกัน และความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันระหว่างประเทศ

โดยในขณะนี้สหภาพยุโรปได้ทำงานร่วมกับอาเซียนในการจัดการกับวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยมีการประชุมทางไกลร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันในการที่จะกระชับความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เปิดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน

โครงการความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 

สหภาพยุโรปได้ปรับเปลี่ยนโครงการความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันกับอาเซียน ให้มีความสอดคล้องและมุ่งเน้นต่อการรับมือกับการระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการที่กลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทย สามารถเข้าร่วมเพื่อรับความช่วยเหลือมี ดังนี้

โครงการ Safe & Fair ซึ่งงบประมาณจำนวน 25 ล้านยูโร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพการย้ายถิ่นฐานแรงงานให้มีความปลอดภัยและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The EU-UN Spotlight Initiative สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ เพื่อจะขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

โครงการ BIOSEC – Enhanced Biosecurity in South-East Asia ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการมีงบประมาณ 3.5 ล้านยูโร เพื่อช่วยประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับโรคติดต่ออันตรายและสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างเช่นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาสามปีนี้ ประเทศพันธมิตรจะยกระดับการแบ่งปันข้อมูลและการประสานงานการรับมือ ทบทวนกฎหมายในประเทศและบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ทั้งยังพัฒนาความสามารถในการระบุชนิดและแหล่งที่มาของเชื้อโรคให้มีความแน่นอนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศให้ทุนวิจัยแก่โครงการวิจัย 18 โครงการ รวมทั้งสิ้นเป็นงบประมาณ 48.5 ล้านยูโร เพื่อจัดการกับโรคโควิด-19 ในสาขาการศึกษากระบวนการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน การพัฒนาวิธีการรักษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งประกาศเปิดรับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการวิจัยในอาเซียนที่สนใจทำงานวิจัยร่วมกับโครงการวิจัย 18 โครงการของสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานในประเทศไทย หากมีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญตรงกับขอบเขตการวิจัยของโครงการจากทั้งหมด 18 โครงการ เพื่อร่วมทำการวิจัยร่วมกัน โดยสามารถดูรายชื่อและรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ที่ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf และหากหน่วยงานวิจัยหรือนักวิจัยไทยที่มีความสนใจร่วมทำงานวิจัยกับหน่วยงานในยุโรป และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มสามารถประสานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาที่สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยผ่านช่องทางอีเมลได้ที่ thaiscience.eu

โครงการความช่วยเหลือสำหรับประเทศไทย 

สำหรับประเทศไทย สหภาพยุโรปและ Oxfam ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาในระดับสากลได้จัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาไทยและภาษายาวีเพื่ออธิบายวิธีป้องกันตนเอง เพื่อช่วยประเทศไทยในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในชุมชนห่างไกลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในหลายชุมชนห่างไกล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้คนจำนวนมากยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการป้องกันตนเองอื่น ๆ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบางส่วนมีเฉพาะภาษาไทยและไม่ได้คำนึงถึงขนบธรรมเนียมของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ในเรื่องการละหมาด เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว สหภาพยุโรป ร่วมกับ Oxfam จึงได้จัดทำโปสเตอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เป็นภาษาไทยและภาษายาวี จำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายออกไปยังชุมชน 400 แห่งในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ ยังมีการส่งโปสเตอร์ในรูปแบบดิจิทัลตามช่องทางสื่อสังคม และกลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม โปสเตอร์ดังกล่าวจะช่วยผู้นำชุมชนผู้หญิงและผู้นำทางศาสนาในการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในชุมชน และลดภาระการดูแลของผู้หญิงและความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดในครอบครัวและความยากจนที่เพิ่มขึ้น

สามารถดูและดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1wkAY3Z-oXzNZy9lQ-YcKduIN7GpgdYqE/view

ที่มา: https://eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean_en/77984/EU%20mobilises%20%E2%82%AC350%20million%20to%20assist%20the%20ASEAN%20region%20in%20fight%20against%20the%20coronavirus


กลับไปหน้าบทความ