การประชุม Global Vaccine Summit เพื่อระดมทุนพัฒนาวัคซีนในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ

23/06/2020

สืบเนื่องจากการจัดการประชุมนานาชาติ “Coronavirus Global Response Pledging Conference” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ร่วมกับผู้นำของประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีสหภาพยุโรป นำโดย นาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นประธานในการจัดการประชุม ต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สหราชอาณาจักรได้ถือโอกาสเป็นประธานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI) ในการจัดการประชุม Global Vaccine Summit เพื่อเดินหน้าระดมทุนจากประเทศและองค์กรต่าง ๆ ในการจัดหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือผู้คนนับล้านในประเทศยากจน และปกป้องโลกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในอนาคต

โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศให้คำมั่นสนันสนุนงบจำนวน 300 ล้านยูโร แก่องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi)  สำหรับแผนดำเนินงานการพัฒนาวัคซีนในช่วงปี ค.ศ. 2021 ถึง 2025 โดยมีจุดประสงค์ของการสนับสนุน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กทั่วโลกจำนวน 300 ล้านคน และจัดสร้างคลังวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ

องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน Gavi ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและเอกชนเพื่อมุ่งช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ยากจนที่สุด 73 ประเทศ ให้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคได้มากกว่าเดิม โดยมีสมาชิกอย่างเช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund, UNICEF) มูลนิธิบิลและเมลินด้า เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และ มูลนิธิเพื่อการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรมใหม่ (The Foundation for Innovative New Diagnostics, FIND) เป็นต้น

นาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ให้ความเห็นว่า วัคซีนจะสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อพวกคนเหล่านั้นโดยเฉพาะในประชาชนและพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน Gavi จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างระบบสาธารณสุขและโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งท้ายสุดจะช่วยให้โลกผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ และป้องกันการแพร่เชื้อของโรคชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต

โดยเงินสนับสนุน 300 ล้านยูโร จากคณะกรรมาธิการยุโรปจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • จัดหาวัคซีนให้แก่เด็กจำนวน 300 ล้านคนทั่วโลก และช่วยชีวิตประชาชนกว่า 8 ล้านคน
  • ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาให้มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
  • ส่งเสริมโครงการการพัฒนาวัคซีนและแจกจ่ายไปให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
  • ป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของโรคโปลิโอ
  • จัดสร้างคลังวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ในอนาคต

เนื่องจากงบสนับสนุนจากกการระดมทุนจะมุ่งเน้นไปยังองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน Gavi  จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทย เช่น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และไบโอเทคที่ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน จะประสานสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติกับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน Gavi ในการร่วมพัฒนาวัคซีนในการต่อสู้โรคติดเชื้อซึ่งถือเป็นสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ และยังจะเอื้อให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงโครงสร้างการวิจัยในสาขานี้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ที่มา: https://www.pubaffairsbruxelles.eu/coronavirus-global-response-european-commission-pledges-e300-million-to-gavi-eu-commission-press/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_996

 


กลับไปหน้าบทความ