ทุนวิจัยจากโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation (JFS) ประจำปี 2563

01/10/2020

หน่วยงานและนักวิจัยไทยสามารถร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนวิจัยจากโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, JFS) โดยโครงการร่วมทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ทุนวิจัยจากทั้งสองภูมิภาค โครงการร่วมทุนนี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านความสัมพันธ์เชิงทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งหน่วยงานที่จะสมัครได้จะจำกัดเฉพาะประเทศที่ร่วมให้ทุนเท่านั้น และจะต้องประกอบไปด้วยหน่วยงานจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยหน่วยงานจากประเทศไทยมีสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนเนื่องจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศไทย (สวทช.) เป็นตัวแทนหน่วยงานในประเทศไทยในการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการนี้

โดยการมอบทุนวิจัยประจำปี 2563 นี้ ทางโครงการมีการประกาศให้ทุนวิจัยใน 2 โครงการ คือ Science and Technology และ Innovation โดยในโครงการ Science and Technology ให้ทุนวิจัยในสาขาโรคติดเชื้อ (infectious disease) และ นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) ซึ่งจะปิดรับสมัครโครงร่างการวิจัยในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในขณะที่โครงการ Innovation ให้ทุนวิจัยในสาขาระบบสุขภาพดิจิทัล (digital health) และ เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) ซึ่งจะปิดรับสมัครโครงร่างการวิจัยในวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการสมัคร พร้อมทั้งสาขาการวิจัยที่จะเปิดรับสมัครได้ที่ https://www.sea-eu-jfs.eu/calls

 


กลับไปหน้าบทความ