การประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยด้านการส่งเสริมขีดความสามารถของสังคมในการจัดการและรับมือกับภัยพับติที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

03/02/2021

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงประธานและผู้แทนจากหน่วยงาน The International Emergency Management Society (TIEMS) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่ส่งเสริมการนำเสนอทางวิชาการ การหารือเชิงนโยบาย และการฝึกอบรบสำหรับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยตรง เพื่อหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ disaster-resilient societies ร่วมกันเพื่อขอทุนวิจัยจากแผนงานโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นแผนงานโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปต่อจากแผนงานโครงการ Horizon 2020

โอกาสการสร้างความร่วมมือภายใต้หัวข้อ disaster-resilient societies

ในที่ประชุมมีการนำเสนอโครงการ “DRS02-5.2021 (CSA) - Developing a European partnership to coordinate R&I efforts on land management and climate-related disasters” ซึ่งเป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภัยพิบัติร้ายแรงที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอัตราการเกิดและความรุนแรงสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟป่า พายุ อุทกภัย และภัยแล้ง นอกจากนี้การใช้ผืนดินแบบไร้ความยั่งยืน การขาดการวางแผนเมืองกับการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรล้วนส่งผลทำให้สังคมมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากขึ้น ดังนั้นระบบนิเวศที่มีความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าวจึงมีความสำคัญ โดยต้องอาศัยการทำงานของหลายภาคส่วนในการจัดการที่ดิน การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติในชุมชน ด้วยเหตุนี้โครงการ DRS02-5.2021 (CSA) - Developing a European partnership to coordinate R&I efforts on land management and climate-related disasters จึงประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการที่สามารถรวบรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนที่ทำงานในด้านการจัดการที่ดิน การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติในชุมชน มาทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน และพัฒนา nature-based solutions ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ป้องกันและลดความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เช่น ไฟป่า อุทกภัย การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ภัยแล้ง การละลายของธารน้ำแข็ง เป็นต้น รวมถึงการจัดทำขอบเขตการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว  และส่งเสริมการดำเนินงานของนโยบาย Green Deal ของสหภาพยุโรปในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนยุโรปสู่สังคมไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ. 2050

ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงาน TIEMS และประเทศไทยสามารถพิจารณาในการจัดหาสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงาน (consortium) และร่วมกันจัดทำโครงร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย โดยแผนงานโครงการ Horizon Europe ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ DRS02-5.2021 (CSA) - Developing a European partnership to coordinate R&I efforts on land management and climate-related disasters ไว้ที่ 4 ล้านยูโร และคาดว่าจะเปิดรับสมัครโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัยในเดือนมีนาคม 2564 และจะปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม 2564

โดยจากข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประสงค์จะให้สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ช่วยประสานหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งจะได้หารือถึงรูปแบบความร่วมมือภายใต้หัวข้อโครงการดังกล่าว โดยเบื้องต้นทางสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เล็งเห็นว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวนี้ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) เป็นต้น

โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถอ่านรายละเพิ่มเติมของโครงการ DRS02-5.2021 (CSA) - Developing a European partnership to coordinate R&I efforts on land management and climate-related disasters รวมถึงโครงการอื่น ๆ ภายใต้หัวข้อ disaster-resilient societies ได้ที่

http://www.pesi-seguridadindustrial.org/uploads/pNoticias/577-a1.docx


กลับไปหน้าบทความ