การประชุมวิชาการและอาชีพ Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC 2021) ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ

24/02/2021

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและอาชีพ Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC 2021) ซึ่งจัดโดยสามัคคีสมาคม สมาคมนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ ผ่าน Zoom meeting โดยได้รับเชิญให้เป็น Keynote speaker และเป็นประธานกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนไทยใน session: Abstract presentation: Biological and medical Science

ในโอกาสนี้ ดร.มาณพ สิทธิเดช ได้ให้การบรรยายในหัวข้อ Inclusive Innovation in Biological & Medical Science: Thailand and EU Perspectives โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง

- บทบาทของสำนักงานปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ให้คำปรึกษาติดตามความก้าวหน้าและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(หรือ อว) และสร้างความร่วมมือด้านการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาไทยที่อยู่ในยุโรป เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

- ความหมายของ Inclusive Innovation ซึ่งคุณลักษณะหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย สามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง(affordable access) มีความยั่งยืน (sustainable) สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงโดยประชากรที่มีข้อจำกัด เช่น คนพิการ (access to the excluded population) คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงหรือเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการได้ (significant outreach)

- สถานการณ์ ความก้าวหน้า และนโยบายด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรป เช่น ได้กล่าวถึงสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของพลเมืองในสหภาพยุโรป ประกอบด้วยลำดับที่ 1 เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ โรคระบบไหลเวียนโลหิต ลำดับที่ 2 เป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และลำดับที่ 3 เป็นโรคทางเดินหายใจ ถัดมาเป็นสาเหตุภายนอกของการเสียชีวิต เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นที่น่าสนใจว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคไหลเวียนโลหิตในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงมาก (สูงกว่าผู้หญิงประมาณ 40%) ประชากร 1.2 ล้านคนในประเทศในสหภาพยุโรปเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 2560 คิดเป็น 26% ของการเสียชีวิตทั้งหมด มะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิง ในขณะที่มะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุหลักสองประการที่ทำให้ผู้ชายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นของโรคมะเร็ง การดื้อยาต้านจุลชีพ และวัคซีนสำหรับโรค COVID-19

- แผนงานการให้ทุนในโครงการวิจัยและนวัตกรรมฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปในชื่อ Horizon Europe ซึ่งครอบคลุมในช่วง ค.ศ. 2021 – 2027 ซึ่งมีเงินสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่มากที่สุดในโลก เป็นงบประมาณมากถึง 1 แสนล้านยูโร ซึ่ง Horizon Europe จะมีการดำเนินการเพื่อสำหรับสังคมยุโรปสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการบรรลุนโยบายยุโรปสีเขียว (European Green Deal ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สหภาพยุโรปมีการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี ค.ศ 2050 นอกจากนี้ Horizon Europe ให้ความสำคัญกับประเด็นสุขภาพที่ดี เทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่จะสร้างความรู้ใหม่ และเอาชนะความท้าทายทางสังคมนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ซึ่งนักวิจัยไทยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการต่างๆในฐานะของ Third country ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมกับสหภาพยุโรปได้

- นโยบาย BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว) เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศไทย ที่นำนโยบาย Thailand 4.0 เป็นตัวตั้ง ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)ที่กำหนดโดยสหประชาชาติ มาใช้ในการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน

 


กลับไปหน้าบทความ