การประชุมทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 10 The 10th Thai Student Academic Conference ( TSAC10)

10/05/2021

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 10 The 10th Thai Student Academic Conference ( TSAC10) ซึ่งจัดโดยภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ” Sciences to Society ศาสตร์สู่สังคม โดยมีรูปแบบของการจัดงานเป็นแบบ Virtual Conference เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหากมองในมุมบวก ก็ถือเป็นโอกาสให้นักเรียนและนักวิจัยไทยจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย Keynote speaking ที่ให้การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษจากหลากหลายสาขา Discussion & Networking ที่ร่วมสนทนากับวิทยากรพิเศษในบรรยากาศที่ใกล้ชิดพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกัน และ Oral presentation ที่เป็นการนำเสนอผลงานทางวิขาการแบบปากเปล่า โดยนักศึกษานักวิจัยจากหลากหลายสาขาทั่วทั้งทวีปยุโรป

โดยในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

เริ่มด้วยในพิธีเปิดซึ่งมี นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมทั้ง นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ กรุงลอนดอน และ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนไทยในทวีปยุโรป และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานประชุม TSAC10

ในโอกาสนี้ มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวขอบพระคุณ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้กรุณาให้เกียรติมากล่าวเปิดงานประชุมในฐานะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูต เสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ที่ได้กรุณาให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมการประชุม TSAC 2021 ในครั้งนี้ โดยในทุก ๆ ครั้งของการจัดงานประชุม TSAC สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดการประชุม ร่วมกับกลุ่มนักเรียนไทยในยุโรป เนื่องจากมีความปรารถนาที่จะได้เห็นนักเรียนไทยในสาขาต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในทวีปยุโรปได้ใช้เวทีของการประชุมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแลกเปลี่ยน รวบรวม และเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักงานฯ นั่นก็คือ การสร้างเครือข่ายนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในภูมิภาคยุโรปเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการสู่ประเทศไทย จากนั้นได้กล่าวถึงความเป็นผู้นำของยุโรปในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการกำหนดนโยบายใหม่ๆเพื่อการจัดการกับปัญหาต่างๆซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายของโลก โดยในภาพรวมนั้น ความสามารถเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.9 ในรอบ 8 ปี (2555-2562) และมีตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.2 ของ GDP (ข้อมูลในปี ค.ศ. 2018) โดยประเทศที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในยุโรป (Innovation leaders) ประกอบด้วย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ ลักเซมเบิร์ก ส่วนประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม(Strong innovators) ประกอบด้วยประเทศเบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เยอรมนี ออสเตรีย ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เอสโตเนีย และโปรตุเกต และในปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะเริ่มมีการดำเนินการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 9 ซึ่งมีชื่อว่า Horizon Europe ที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 – 2027 และมีงบประมาณสูงถึง 9.5 หมื่นล้านยูโร ถือว่าเป็นโครงการให้ทุนวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วงเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงยุโรปสู่สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเต็มรูปแบบ และจะเป็นภูมิภาคแรกของโลกที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามนโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป จึงได้ฝากให้นักเรียนไทยในยุโรปได้เห็นถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลงานของนักวิจัยไทย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยต่อไป โดยงานประชุม TSAC อาจถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยไทย ที่ในอนาคตสามารถจะทำงานร่วมกันเพื่อสมัครขอทุนจากโครงการ Horizon Europe ได้ หรือไม่ก็สามารถสร้างกลุ่มวิจัย เพื่อการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ในลำดับถัดมาเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Future of education" โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Knowledge management กับการพัฒนานวัตกรรมไทย" โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากนั้นเป็นกิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย วันที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ห้องที่ 1 (ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ อ.ดารณี เลหโตเน็น) และห้องที่ 2 (ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ และ ดร.วีรพล เพชรานนท์)

ต่อด้วยกิจกรรมการนำเสนอปากเปล่า วันที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย

- Application of conservation quality concepts for preserving the outer wall of Great Beguinage Leuven under the paradigm of Preventive Conservation นำเสนอโดย Arpichart Kittimethaveenan, KU Leuven, Belgium

- Advanced Non-Destructive Technique for Remote Condition Monitoring of Conventional Rail Steel นำเสนอโดย Manwika Kongpuang, University of Birmingham, United Kingdom

- Absolute Assignment of Chiral Primary Amines Using Hindered Monoacid-Anthracene Adducts (HAAs): 1H NMR and VCD Aspects นำเสนอโดย Puracheth Rithchumpon, Chiang Mai University, Thailand

- Optimization of Microencapsulation of Medium Chain Fatty Acids by Response Surface Methodology นำเสนอโดย Nithat Wichasit, Naresuan University, Thailand

- A mini-review and update on the potential of cannabinoids from Cannabis sativa against COVID-19 นำเสนอโดย Thanet Pitakbut, TU Dortmund University, Germany

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

เริ่มด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยกับสังคมไทยในอนาคต" โดย ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "องค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สกว.

ลำดับถัดมา เป็นกิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย วันที่ 2 ประกอบด้วย ห้องที่ 1 (ผศ.ชล บุนนาค และ ดร.พีระพันธ์ จิตราภิรมย์) และห้องที่ 2 (ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์)

จากนั้นเป็นการนำเสนอปากเปล่า วันที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย

- Spatial Transcriptomics: A New Era of Molecular Profiling นำเสนอโดย Chananchida Sang-Aram, Ghent University, Belgium

- Ground Penetrating Radar for Railway Track Inspection นำเสนอโดย Thoetphan Kingsuwannaphong, KMUTNB, Thailand

- OctaDist: A tool for studying the structural distortion of transition metal complexes นำเสนอโดยRangsiman Ketkaew, University of Zurich, Switzerland และ

- The Investigation of the Situation of Technological Innovation Development: A Case Study of Tech Start-ups in Chiang Mai นำเสนอโดย Nattida Tachaboon, University of Leeds, United Kingdom

กิจกรรมท้ายสุดเป็นพิธีปิด ซึ่งกล่าวปิดโดย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยกล่าวถึงความประทับใจและความสำเร็จในการจัดประชุมทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 10 The 10th Thai Student Academic Conference ( TSAC10) ซึ่งจัดโดยภาคีเครือข่ายองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ” Sciences to Society ศาสตร์สู่สังคม จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้ง 2 วัน โดยเห็นว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ นโยบาย และประสบการณ์ระหว่างกันจากหลายภาคส่วนทั้งจากผู้บริหารหน่วยงาน/วิทยากรพิเศษจากหลากหลายสาขาจากหน่วยงานไทย และนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากในช่วงกิจกรรมการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย ทั้ง 2 วัน ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางระหว่างกันในประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ได้แก่ ประเด็นการศึกษาในอนาคต การพัฒนานวัตกรรมไทย ทิศทางและการพัฒนาระบบการวิจัยไทยในอนาคตเพื่อสนับสนุนนักวิจัยไทย นักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถหนีกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พลเมืองมีรายได้ต่อหัวและต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น สามารถลดปัญหาการเหลื่อมล้ำของการกระจายของรายได้ และประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG)โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย สำหรับในกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรปนั้นพบว่ามีหัวข้อนำเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจมากที่สะท้อนถึงประเด็น ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัย ณ ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อและองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์วัตถุโบราณ วิศวกรรมด้านการตรวจวัดวัสดุ ด้านเคมี ด้านการเกษตร ด้านการรถไฟ และด้าน Startup

จากนั้นได้กล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านสำหรับการบรรยายพิเศษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน TSAC ในทุกๆปีที่เสียสละเวลาและทุ่มเทกำลังจัดงาน จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีมาทุกปี รวมทั้งในปีนี้ด้วย และอวยพรให้นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาได้ในกรอบเวลาที่สมควร

โดยสรุป การจัดการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งประกอบด้วย การให้นักเรียนไทยในทวีปยุโรปได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในฐานะนักเรียนต่อสังคมไทย และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ประชาคมโลก การสนับสนุนความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนไทยในทวีปยุโรป เกิดเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถทางวิชาการและภูมิหลังทางสังคม รวมทั้งกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าของประเทศไทย


กลับไปหน้าบทความ