การอบรม ในหัวข้อ “การจัดการการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม (Training in Research & Innovation Management)” ณ มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม

20/06/16

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย KU Leuven นำคณะผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยเข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ “การจัดการการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม (Training in Research & Innovation Management)” ณ มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึง 3 มิถุนายน 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ นำโดย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำหน้าที่ประสานงานและมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในการอบรมครั้งนี้ อาทิเช่น ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 อีกทั้งยังเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงขอบคุณผู้แทนของมหาวิทยาลัย KU Leuven และเลี้ยงต้อนรับผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมรับฟังการประเมินโครงการจากผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทย อีกด้วย


กลับไปหน้าบทความ