โครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศไทย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

20/06/16

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้จัดโครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศไทย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้เชิญ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อศึกษาดูงานและพบปะหารือกับหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีศักยภาพในด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และเนเธอร์แลนด์ในสาขาดังกล่าว โดยโปรแกรมในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วยการเยี่ยมชมสถาบัน Top Institute Food and Nutrition (TIFN) และ สถาบันการศึกษาและวิจัย Wageningen University and Research (WUR) ณ เมือง Wageningen


กลับไปหน้าบทความ