ทุนวิจัย MSCA Individual Fellowship

11/07/16

โปรแกรม Marie Skłodowska-Curie actions เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย MSCA Individual Fellowship ซึ่งเปิดรับสมัครเฉพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยถือเป็นโอกาสที่นักวิจัยในประชาคมอาเซียนจะสามารถไปทำงานวิจัยในประเทศในภูมิภาคยุโรปเป็นเวลา 2 ปี ในทางกลับกันก็เป็นโอกาสให้แก่นักวิจัยในยุโรปไปทำงานในประชาคมอาเซียน โดยโครงการจะปิดรับสมัครในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครสามารถอ่านได้ที่ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/singleNews/52270


กลับไปหน้าบทความ