European Researchers’ Night 2016: การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในนม

30/09/16

การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในนม

ชื่อนักวิจัย: Tanya Cassidy

รายละเอียด: เด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และนมแม่ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อเด็กเหล่านี้ แต่ทว่าแม่ของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมักจะประสบปัญหาการผลิตและการให้นมแก่เด็ก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธนาคารนมที่ทำหน้าที่สะสม คัดกรอง เก็บรักษา แปรรูป และแจกจ่ายนมแม่ มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด โดยจำนวนธนาคารนมโดยเฉพาะในยุโรปก็เพิ่มตัวสูงขึ้นไปด้วยเพื่อจัดหานมในปริมาณที่เพียงพอแก่เด็กเหล่านี้

แต่อย่างไรก็ตามแพทย์หลายรายมีความกังวลเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากของผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ในยุโรป ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของนมที่บริจาคและความปลอดภัยของเด็กทารก แม้ว่าแค่ประมาณร้อยละ 2 ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปจะถูกส่งผ่านไปยังนมแม่ แต่แอลกอฮอล์เพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กทารกได้โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ซึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนแอกว่าเด็กทารกทั่วไป

ด้วยเหตุนี้ นาง Tanya Cassidy ซึ่งเป็นนักวิจัยของโครงการ MUIMME ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจึงได้พัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาแอลกอฮอล์ในน้ำนมแม่ เพื่อใช้คัดกรองนมแม่ก่อนที่จะรับบริจาคเข้าธนาคารนม โดยเมื่อเพียงหยดน้ำนมลงไปบนชุดทดสอบ ก็จะสามารถอ่านผลได้ทันที ถ้านมที่บริจาคมีส่วนผสมของแอกอฮอล์อยู่ สีบนชุดทดสอบจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาล และถ้าปริมาณแอลกอฮอล์ยิ่งมากสีก็จะยิ่งเข้มขึ้น โดยปกติแล้วผู้ที่ต้องการบริจาคนมจะต้องงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนบริจาค


กลับไปหน้าบทความ