ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปว.(บซ.)

30/09/16

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในรูปแบบ Working Lunch เพื่อหารือการเตรียมงานสำหรับการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER2016) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ รร. Thon Hotel EU กรุงบรัสเซลส์ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาแผนงาน/โครงการและการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้


กลับไปหน้าบทความ