ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

03/10/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นครั้งแรก

โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายสรุป Thailand 4.0 โดย สำนักงาน BOI ร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคยุโรป ปี 2560-2564 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรกผมจึงถือโอกาสแนะนำให้ทราบถึงภารกิจที่สำคัญ และผลการดำเนินงานของสำนักงานฯในการติดตามความก้าวหน้า การจัดประชุมประจำปีทางวิชาการของนักเรียนไทยและการจัดประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป การเป็นผู้แทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมหารือ และการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานไทยและหน่วยงานในประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรปซึ่งรวมถึงการเป็นผู้ประสานงานในโครงการต่างๆของแผนงานการวิจัยและนวัตกรรม Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปอีกด้วย


กลับไปหน้าบทความ