การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี

07/10/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ National Research, Development and Innovation Office (NRDI) กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี มีหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ วว. สวทช. สทน. และหน่วยงานภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีท่าน ผตร. อลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย ในการนี้ สำนักงานฯได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ หน่วยงาน NRDI ของฮังการี และในโอกาสนี้สำนักงานฯยังได้ประสานงานเพื่อนำคณะฯไปเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ และได้ร่วมคณะไปเยี่ยมและประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Budapest University of Technology and Economics โดยมีท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และ The Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Science ( Research Laboratory on Engineering & Management Intelligence) อีกด้วย


กลับไปหน้าบทความ