ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม Workshop on Open Science and Digital Innovation- The Digitalisation of STI และ 109th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)

7/11/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เข้าร่วมการประชุม Workshop on Open Science and Digital Innovation- The Digitalisation of STI และ 109th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) ในระหว่างวันที่ 24- 26 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD ) หรือโออีซีดี ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประชุม OECD ที่ประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในฐานะ Participant เป็นครั้งแรก

โดยเป็นการประชุมในส่วนของคณะกรรมการด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 109 ซี่งมีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในครั้งนี้เน้นหัวข้อ Open Science, open innovation: the digitalisation of STI ซึ่งคำว่า Open Science นั้นหมายถึงแนวคิดที่จะให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ทั้งในส่วนของข้อมูลและสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของดิจิตอล(digital format) ต่อสังคมวิทยาศาสตร์ ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม

การประชุมมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมประเทศสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล (digital economy) และประเทศไทย 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม


กลับไปหน้าบทความ