การเดินทางปฎิบัติราชการของท่าน รวท. ณ ประเทศเยอรมนี

08/03/16

ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2560 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) รวมไปถึงสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเกษตร International Green Week 2017

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นผลักดันงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  ให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง  ด้วยเหตุนี้การเดินทางปฏิบัติราชการของ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ณ ประเทศเยอรมนีในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทยไทยกับเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 รวมไปถึงการผลักดันการสร้างพื้นที่นวัตกรรม (Area of Innovation) และพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่สามารถสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อหนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

โดยประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตรงกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนอย่างมากที่สนับสนุนยกระดับภาคธุรกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนียังเป็นเจ้าภาพงานแสดงสินค้าเกษตร International Green Week 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและแสดงอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรทั่วโลก โดยประเทศเยอรมนีถือเป็นเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

ในกิจกรรมนี้สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีบทบาทเป็นหน่วยงานในการเตรียมงาน ประสานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ วท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่

  • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาดเลอร์โฮฟ เบอร์ลิน (Science and Technology Park Berlin Adlershof)
  • มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน (The Humboldt University of Berlin)
  • ฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer-Gesellschaft)
  • ศูนย์ความสามารถดาร์มสตัดท์ (Darmstadt Competence Centre)

เพื่อขอเยี่ยมชมดูการทำงานของศูนย์เหล่านี้ รวมไปถึงการเข้าชมงาน International Green Week 2017


กลับไปหน้าบทความ