การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0

08/03/16

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายสมชาย กล่าวว่า สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ฯ ที่บรัสเซลล์ และ ATPER นับว่าเป็นองค์กรที่สำคัญในการนำองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาถ่ายทอดให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย เนื่องจากมีการติดต่อทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในประเทศยุโรปอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่างๆในยุโรป ซึ่งล้วนมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ก้าวไกล เช่น เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรม 3.0  ไปเป็น 4.0 ด้วยการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อช่วยกำหนดกระบวนการและแผนที่นำทางของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมว่าควรจะปรับเปลี่ยนอะไรและเมื่อใด มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย SMEs 4.0 ของประเทศ เช่น ศูนย์ความสามารถด้านดาร์มสตัดท์

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้รีบเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ซึ่งให้เกียรติมาร่วมประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ได้แก่ 1.ดร.กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์ ทอรร์สสัน นายกสมาคม ATPER  2. ดร.วีรพล เพชรานนท์ 3.ดร.ศิวานันท์ มีสระ  ให้ความรู้ของยุโรปสู่ประเทศไทย โดยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการริเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีที่นำระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นแกนหลักของกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับความนิยมไปทั่วโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันอย่างเหมาะสมเพื่อศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังเป็นการร่วมกันริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0ของไทยในด้านที่มีศักยภาพ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศในยุโรป ในการเชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกขนและภาคการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0


กลับไปหน้าบทความ