งานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Health Challenge Thailand 2017)

25/05/17

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 6 ( 6th Health Challenge Thailand 2017 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน โดยทั้งนี้สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน Health Challenges Thailand ครั้งที่ 6 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมนี้ เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนไทย ตลอดจนนักวิจัยไทยที่มาทำวิจัยหลังปริญญาเอกในอังกฤษและในประเทศอื่นๆ ในการจัดประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโอกาสนี้ ดร. มาณพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำถึงบทบาทและการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นหน่วยงานไทยในภูมิภาคยุโรปในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย กับหน่วยงานในภูมิภาคยุโรป ได้แนะนำให้นักเรียนไทยฯและผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงนโยบาย Thailand 4.0, 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ ดร. มาณพ ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนนผู้นำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมให้กับนักเรียนไทยที่นำเสนอผลงานอีกด้วย

การจัดการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand ครั้งที่ 6 นี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการ คือ (1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายทางสุขภาพ (2) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบวิชาชีพดด้านสุขภาพในสหราชอาณาจักร และ (3) สนับสนุนให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศไทย


กลับไปหน้าบทความ