ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)/ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี
(2532-2537)

2. นายเสริมศักดิ์ จันทร์เต็ม 
(2537-2549)

3. ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
(2549-2553)

4. ดร.อุษา กัลลประวิทย์ 
(2553-2557)

5. ดร.มาณพ สิทธิเดช
(2558 - ปัจจุบัน)